Κ.Δ.Β.Μ. ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Προσθήκη e-mail για αυτόματη προώθηση των αναρτήσεων

Εισάγετε το e-mail σας για αυτόματη προώθηση των αναρτήσεων του Ιστολογίου:

Delivered by FeedBurner

ΑΡΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ


Ειδικότητες που απαιτούνται ανά πρόγραμμα μάθησης
Κατεβάστε το αρχείο

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψήφιων Εκπαιδευτών του έργου Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου της υπ' αρ. πρ. 660/11/71074/09-10-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Α. Οριστικοί Πίνακες Στερεάς Ελλάδας
Β. Οριστικοί πίνακες Νοτίου ΑιγαίουΑ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Υπόδειγμα Σύμβασης Εκπαιδευτών 
Σύμβαση 2014

Συνοδευτικά Έγγραφα της Σύμβασης Εκπαιδευτών
Με ευθύνη του εκπαιδευτή προσκομίζονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου που αναλαμβάνει το τμήμα Δια Βίου Μάθησης τα ακόλουθα συνοδευτικά έγγραφα:
1. Υπογεγραμμένο Έντυπο με τα Ατομικά Στοιχεία του Εκπαιδευτή. 
2. Επικυρωμένη Φωτοτυπία της Ταυτότητας (και οι 2 όψεις σε μία σελίδα).
3. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπου θα φαίνεται καθαρά το IBAN. Απαραίτητη προϋπόθεση, ο ωρομίσθιος εκπαιδευτής να είναι Πρώτο Όνομα Στον Λογαριασμό.
4. Αντίγραφο του Ανώτερου Τίτλου Σπουδών (πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού) που διαθέτει ο εκπαιδευτής και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα της εν ενεργεία προκήρυξης του έργου. Στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί από ξένο πανεπιστήμιο, θα συνοδεύεται και από την πράξη αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

5. Υπεύθυνες Δηλώσεις
·       Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτής θα πληρωθεί με Τίτλο Κτήσης (πρώην ΑΕΔ), θα πρέπει να υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) με γνήσιο υπογραφής από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ., Αστυνομία κλπ) σχετικά με τα εισοδήματα του προηγούμενου οικονομικού έτους.
·       Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτές είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, απαιτείται επιπλέον: 
α) η Έκδοση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια, 
β) Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 2) ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι με γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ., Αστυνομία κλπ). 
·       Όλοι οι υπόλοιποι Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 3με γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ., Αστυνομία κλπ). 
      Έντυπο Ατομικών Στοιχείων 
Για την γρηγορότερη διεκπεραίωση της σύμβασης στείλτε το και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση (e-mail) του ΚΔΒΜ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου kdvm910@gmail.com
Κατεβάστε το αρχείο, εκτυπώστε και υπογράψτε (Νέο 22/10/2014)

Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1-Ιδιώτες) 
Κατεβάστε το αρχείο, εκτυπώστε και υπογράψτε (Νέα 22/10/2014)

   Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 2-Ελεύθεροι    Επαγγελματίες) 
Κατεβάστε το αρχείο, εκτυπώστε και υπογράψτε(Νέα 22/10/2014)
Στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών των εκπαιδευτών, πρέπει να 
αναγράφεται εκτός από τον εξατομικευμένο κωδικό του τμήματος και η χρονική διάρκεια του (δηλ. ημερομηνία έναρξης-ημερομηνία λήξης)".


Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 3-Δημόσιοι Υπάλληλοι)
ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2014
Υ.Α Αριθμ. 2/106902/0022 (Φ.Ε.Κ. 3276/23-12-2013)
Ι. Τακτικοί Καθηγητές σε Α.Ε.Ι είκοσι επτά (27) €.
II. Αναπληρωτές Καθηγητές σε Α.Ε.Ι εικοσιπέντε (25) €.
III. Επίκουροι Καθηγητές σε Α.Ε.Ι και λοιπά μέλη ΔΕΠ είκοσι τρία (23) €.
β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είκοσι (20) €.
γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, δέκα οκτώ (18) €.
δ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεκαπέντε (15) €
ε) Μη πτυχιούχοι, δώδεκα (12) €.
στ) Εμπειροτέχνες.
Ι. δεκατρία (13) €.
II. δεκατέσσερα (14) €.
III. Δεκαέξι (16) €.
Τα χρήματα αυτά είναι μεικτά και έχουν παρακράτηση φόρου 20%.Όλοι οι εκπαιδευτές θα πρέπει να προσκομίζουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, εκτός αν έχουν δηλώσει εισόδημα για το προηγούμενο έτος κάτω από 5000 ευρώ.Οι αμοιβές πραγματοποιούνται με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος που αναλαμβάνουν.
Β. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Συνοδευτικά Έγγραφα Αποζημίωσης Μετακινήσεων Εκπαιδευτών 

Με ευθύνη του εκπαιδευτή προσκομίζονται τα ακόλουθα συνοδευτικά:
  • Για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τα εισιτήρια προς το τόπο υλοποίησης του τμήματος Δια Βίου Μάθησης και με την επιστροφή στην έδρα του εκπαιδευτή.
  • Για Χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου (Η αποζημίωση ανέρχεται σε 0,15€/Km και μοτοσυκλέτας τα 0,05 €/Km).
      α). Άδεια Αυτοκινήτου/μοτοσυκλέτας. Σε περίπτωση που το ΙΧ δεν ανήκει σε αυτόν ή ποσοστιαία ανήκει, τότε προσκομίζεται και Υ.Δ. παραχώρησης (Υπόδειγμα) από τον ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη/ες.   
      β). Άδεια Ικανότητας Οδήγησης του οχήματος σε ισχύ.
      γ). Βεβαίωση Χιλιομετρικής απόστασης της έδρας από τον χώρο υλοποίησης του           τμήματος Δια βίου Μάθησης η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

      Στην αποζημίωση συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν διόδια

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Δεν αποζημιώνεται η μετακίνηση εκπαιδευτών των οποίων η έδρα τους είναι εκτός των ορίων του Δήμου, που υλοποιούνται τα τμήματα Δια Βίου Μάθησης, καθώς και όταν η απόσταση μεταξύ έδρας του εκπαιδευτή και Τμήματος  Δια Βίου Μαθησης είναι μικρότερη των 40 Km (με επιστροφή).

   Υπεύθυνη Δήλωση Παραχώρησης Ι.Χ (Υπόδειγμα)    Κατεβάστε το αρχείο


ΛΟΙΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ (Συμπληρώνονται από το Κ.Δ.Β.Μ. και υπογράφονται από τον εκάστοτε εκπαιδευτή με την λήξη του έργου του)

Εντολή Μετακίνησης Κατεβάστε το αρχείο

Ημερολόγιο μετακινήσεων Κατεβάστε το αρχείο

Εκκαθαριστικό Οδοιπορικών Εξόδων Κατεβάστε το αρχείο

Δικαιολογητικά Σύμβασης-Μετακινήσεων Κατεβάστε το αρχείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου